Pages

Amazon


Wednesday, July 4, 2012

Kamatayan


Ang ating pong pagbasa ngayon sa ikatlong linggo sa karaniwang panahon ay tungkol sa kamatayan.

Monday, June 25, 2012

Kaarawan ni Juan Bautista


grabbed from: http://www.inhisname.com/

Ang Linggo ay karaniwang inilalaan natin bilang araw ng Panginoon. Kaya po ang tawag diyan ay Domingo o Day of the Lord. May tatlong tao tayo pinaparangalan kapag natapat ang araw na ito sa araw ng Linggo. Isa na rito ang Ina nating si Maria. At ngayon naman ay pinaparangalan natin ang araw ni San Juan Bautista.

Saturday, June 9, 2012

Corpus Christi

Corpus Christi Sunday
(Gospel According to Mark 14:12-16, 22-26)

grabbed  from: http://4.bp.blogspot.com 


The people of the God in the Old Testament make sacrifices in order to give their presents to the Lord. Those sacrifices are to